Certifierad Fasadentreprenör, CFE

Alla medlemsföretag i SPEF är certifierade fasadentreprenörer. När man anlitar ett företag med behörigheten CFE – Certifierad Fasadentreprenör säkerställer man att utförandet görs av en entreprenör med dokumenterad yrkeskompetens och erfarenhet.

Syftet med CFE är att:

 • Öka kompetensen i våra medlemsföretag.
 • Säkerställa för beställaren att SPEF:s medlemsföretag har de bäst utbildade och mest kompetenta medarbetarna, både arbetsledning och kollektivanställda.
 • Garantera fortsatt kompetensutveckling i SPEF-företagen.

Certifierad Fasadentreprenör finns med behörighet:

• CFE – Putsning /murning

För att erhålla behörighet fordras att arbetsledning har genomgått SPEF- utbildningsprogram för certifierad fasadentreprenör CFE – putsning/murning, kursen Murning och putsning klass I.

SPEF:s kurs Murning och putsning klass 1 är den enda utbildning i Sverige som ger behörighet att leda murningsarbeten i klass 1, enligt de krav som Boverket anger vid tillämpning av Eurokod för murverk i Sverige.

För kollektivanställda ställs kravet att de ska ha genomgått SPEF- utbildningsprogram för certifierad fasadentreprenör CFE – putsning och murning.

Merparten av murare/putsare i företaget har förutom yrkesbevis också genomgått vår kompetensutbildning i praktisk-teoretisk murnings- och putsningsteknik.

Dessutom har både kollektivanställda och arbetsledning genomgått erforderlig produktutbildning hos leverantörer och tillverkare.
Förutom detta vet Du att företaget i sitt medlemskap i SPEF är ett specialföretag. Det vill säga ett företag vars huvudsakliga sysselsättning är murat och putsat byggande och där arbetet utförs med i huvudsak egen anställd personal. Du vet att företaget uppfyller de etiska och ekonomiska krav som ställs på ett företag som är medlem i Sveriges Byggindustrier och du vet att företaget har kollektivavtal.

Krav för CFE

Krav för att vara Certifierad Fasadentreprenör
För att erhålla behörighet fordras:

 • att huvuddelen av personalen har genomgått SPEF:s utbildningsprogram för certifierad fasadentreprenör, CFE – putsning/murning.
 • att minst en person i arbetsledningen ska ha genomgått SPEF:s kurs Murning och putsning klass 1.
 • att merparten av murare/putsare i företaget har relevanta yrkesbevis.
 • att såväl hantverklare som arbetsledning har genomgått erforderlig produktutbildning hos leverantörer och materialtillverkare.

Förutom detta vet Du att företaget genom sitt medlemskap i SPEF är ett specialföretag. Det vill säga ett företag vars huvudsakliga sysselsättning är murat och putsat byggande och där arbetet utförs med i huvudsak egen anställd personal. Du vet att företaget uppfyller de etiska och ekonomiska krav som ställs på ett företag som är medlem i Sveriges Byggindustrier och du vet att företaget har kollektivavtal.

Utbildningarna inom CFE och Klass 1 Murning och putsning har tagits fram och genomförs av oberoende sakkunniga, på uppdrag av SPEF.


Utbildningsprogram i SPEF
CFE
Murning och putsning klass 1
SPEF samarbetar med branschens större leverantörer och med CBI – Betonginstitutet.

Frågor och anmälan
För vidare information och anmälan kontakta kansli.

Utbildningsprogram

CFE består av CFE 1 och CFE 2

CFE 1 är det första steget i SPEF:s utbildningsprogram för Certifierad Fasadentreprenör och genomfördes i alla företag som var medlemmar i föreningen under perioden 2012-2015. När nya företag blir medlemmar genomgår deras anställda också CFE 1, som anordnas ute på respektive företag. CFE 1 består av en dags teoretisk utbildning om framförallt materiallära och murning. Innehållet beskrivs närmare nedan.

CFE 2 är en uppföljande utbildning som ska genomföras inom loppet av fem år efter att man gått CFE1. CFE 2 består av en dags teoretisk utbildning om murning och putsning. Innehållet beskrivs närmare nedan.

De hantverkare som genomgått CFE 1 och CFE 2 får ett personligt utbildningsbevis, med rubrik  Certifierad Fasadentreprenör – behörighet för murare och putsare.

Murning och putsning Klass 1

SPEF:s kurs Murning och putsning Klass 1 är en tre dagars internatkurs som ger behörighet att leda murningsarbeten som enligt Boverkets föreskrifter EKS (Boverkets föreskrifter för tillämpning av Eurokod) ska genomföras i utförandeklass 1.  Kursen är den enda i Sverige som ger motsvarande behörighet. Murverk i byggnader med mer än två våningar och platsarmerat murverk ska, med vissa undantag, utföras i utförandeklass 1, enligt Boverkets föreskrifter EKS (för tillämpning av Eurokoder i Sverige).

Innehåll i CFE 1

 • Hantverket i nutida och historiskt perspektiv
  Hur murningshantverket uppstod för ca 10 000 år sedan och utvecklades under historiens gång in i nutid
 • Murverkets material
  En genomgång av de olika murverksmaterialen, tegel, lättklinker, lättbetong, mur-och putsbruk, råvaror, tillverkningsprocess, egenskaper
 • Murverks hållfasthet och bärförmåga
  En översiktlig behandling av konstruktiva verkningssätt och egenskaper
 • Byggnadsfysikalisk sammansättning av murverkskonstruktioner
  Grundläggande byggnadsfysik för främst ytterväggar kombinerat med dess tillämpningar i praktisk byggnadsteknik för ytterväggar med murverkskonstruktioner; tegelfasader med bakmur av stenmaterial respektive tegel i kombination med regelstommar, putsade murverksfasader
 • Det är viktigt att
  En genomgång av viktiga hantverksaspekter vid murnings- och putsningsarbeten
 • Reparation av murade fasader med korrosionsskador
  Tekniska aspekter och hantverket kring renovering av tegelfasader från efterkrigstiden med skador pga rostande armering och bristande kramling
 • Materialitet, tektonik och autenticitet
  Ett föreläsningspass om samspelet mellan konstruktion/byggnadsteknik, hantverk och arkitektur
 • Tentamen
  Utförs i grupp

Innehåll i CFE 2

 • Tegelbyggandets ursprung och utveckling
  En historisk påbyggnad från CFE 1, där framställningen bl.a. kompletteras med hur murningshantverket utvecklades i Sverige.  Fullmurar, kanalmurar, skalmurar, reparationsaspekter avseende äldre murverk, hållfasthetsprovning, olika förband och deras uppbyggnad, principer för måttsättning
 • Murverks hållfasthet och bärförmåga
  Mer om olika konstruktiva verkningssätt, balkverkan, skillnad mellan skiv- och plattverkan, lokalt tryck respektive knäckning. Valvverkan i olika typer av valv, kärngräns, sprickbildning i valv, uppsprickningsfenomen i skalmurverk vid stora öppningar, nya typer av kramlor, erfarenheter från ny utgåva av ”Reparation av murade fasader med korrosionsskador”
 • Murverkskonstruktioner – byggnadsfysikalisk utformning
  Värmetransportmekanismer i material, U-värden, värmetröghet i tunga stommar, fukttransportmekanismer i olika typer av material och tillämpat  i murverkskonstruktioner. Principiellt om ångtäthet och lufttäthet. Byggtekniska detaljlösningar med erfarenheter från ny utgåva av Undvik misstag i murat och putsat byggande.
 • Materiallära; mur- och putsbruk
  Genomgång av olika tillgängliga mineralisk brukstyper, brukets komponenter, ballastens kornstorleksfördelning, icke hydrauliska respektive hydrauliska bindemedel, vattnet, gipsbruk, luftkalkbruk, hydrauliskt kalkbruk, cementbruk, KC-bruk, murcementbruk, råvaror vid tillverkning, tillverkningsprocesserna, egenskaper-likheter och skillnader, det färska bruket och det hårdnade bruket, hantverksaspekter och tekniska funktionsaspekter
 • Utförande av puts
 • Video om listdragning
  Instruktionsfilm om tillverkning och användning av släde vid puts på traditionellt murverk, producerad av Lars och Emil Adiels i samarbete med Bräckegymnasiet, Göteborg, på uppdrag av SPEF
 • Skadefall ur nya utgåvan av Undvik misstag i murat och putsat byggande
 • Video om ädelputs
  Instruktionsfilm om ädelputs, framtagen av Hantverkslaboratoriet, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, Mariestad
 • Säker Fasad

Murning och putsning Klass 1

Det kunskapsinnehåll som finns i CFE 1 och CFE 2 återfinns i stora drag i Klass 1-kursen, och utvecklas ytterligare i sistnämnda. Dessutom byggs i Klass 1-kursen på med följande delar:

 • AMA HUS, kapitel L (puts)
 • AMA HUS, kapitel F (murverk)
 • Betonglagning
 • Redovisning av murverkskonstruktioner på ritningar och i beskrivningar
 • Murverkskonstruktioner enligt Eurokod SS-EN1996-1-1
 • Murverkskonstruktioner enligt Eurokod 1996-2
 • Föreskrifter om murverkskonstruktioner i EKS 10

Såväl putsdelen som murverksdelen avslutas med tentamen. Vid godkänt resultat på tentamina och närvaro på kursen erhålls intyg om att man gått kursen, med betyg godkänt.