Tidsskriften Tegel

Tegel gavs ut under perioden 1911-1987. Utgivare för tidskriften var under den dominerande delen av perioden Svenska Tegelindustriföreningen. I samband med att Tegelindustriföreningen upplöstes 1987 lades tidskriften ned. Tegelindustriföreningen drev under 50-, 60- och 70-talen en omfattande forskningsoch utvecklingsverksamhet, i regi av Tegelindustrins Centralkontor och Centrallaboratorium. Detta arbete refererades i väsentliga delar i Tegel, men tidskriften innehöll också en rad andra informativa artiklar om materialet tegel och dess användning i byggverksamhet.

Artiklarna i Tegel spänner således över ett brett ämnesfält. För konstruktörer finns t.ex. en rad artiklar som behandlar vilka hållfasthetsvärden som tillämpats för murverkskonstruktioner under de olika decennierna, hur man dimensionerat för vindlast, vilka temperatur- och fuktrörelser som förutsattes i skalmurar, och en rad andra ämnesområden.

Läs hela introduktionen om inscanningen av tidskriften

OBS! Alla nummer är i PDF-format och de flesta är mellan 20-40 MB stora.

1935

Tegel #1, 1935

 • Bygg med tegel men bygg billigt!
 • Statsingripanden i Amerika och Tyskland under världskrisen
 • Redogörelse för en murverksprovning med sk 14-tegel
 • Kooperativas nya billiga bostadshus på Kvarnholmen
 • Saltutslag å murverk
 • Statistisk överblick av tegelindustrien och dess produkter

Tegel #2, 1935

 • Småhusbebyggelse i Sandviken av högporöst tegel
 • Tegel eller betong vid höghusbebyggelse
 • Lättmurtegel från grund till tak i 8-våningarshus på ”Gärdet”
 • Byggnadsmaterialet och konstruktionen avgöra de framtida underhållskostnaderna
 • A-B Svensk Byggtjänst.
 • Saltsyra för murtvättning måste vara absolut fri från svavelsyra
 • Lastartången

Tegel #3, 1935

 • Nyare byggnadskonstruktioner tillämpade på byggnader med de nya lättmurteglen.
 • Byggnadsämnesförbundets möten
 • Jämförande kostnader mellan tegel- och trähus
 • Ett tack

Tegel #4, 1935

 • Föredrag i Linköping för Tegelindustriföreningen
 • Konkurrensen mellan färdiga trähus och högporösa hus
 • Raka ”valv” över tegelugnar
 • Syratvättningens risker. De äro väsentliga men kunna nedbringas genom vissa försiktighetsmått

1936

Tegel #1, 1936

 • Materialval vid planerande av byggnader
 • Bostadsproduktionen
 • En större och en mindre villa av högporöst tegel
 • Trähusen
 • Egnahemsbyggandet
 • Synligt tegel invändigt
 • Röbo gula

Tegel #2, 1936

 • Ett växande hus på Lidingön
 • Lån för eget hem på landet
 • Engelska tegelvillor
 • Två tyska tegelvillor
 • En tegelvilla från 1931
 • Flickläroverket i Göteborg

Tegel #3, 1936

 • Något om bebyggelsen i Sandviken
 • Saklig reklam
 • En modern tegelvilla
 • Bostadsförbättringsverksamheten på landsbygden och dess inverkan på bostadsproduktionen
 • Småhusbebyggelsen och det högporösa teglet
 • Brandsäkerheten hos tegelkonstruktioner
 • Landsarkiv i Härnösand
 • Valv med kolonnrar
 • Ny samskola i Sölvesborg

Tegel #4, 1936

 • Historia och framtid
 • Några synpunkter på höghus av tegel
 • Danska tegelvillor
 • Mellanväggar av tegel
 • En teglets bok 200-åriga avhandlingar om taktegel

Tegel #5, 1936

 • Om tegel i bostadshus
 • Än en gång SAKLIG REKLAM
 • En rundtur i Stockholm
 • En historik
 • Ett sätt att taga tillvara den värme som finnes i ringugnens rökgaser

Tegel #6, 1936

 • Om taktegel och tegeltak
 • Västerås bebyggelsen de senaste åren
 • Ett hyreshus i Västerås
 • Tegelmurar utan murbruk
 • En monumental verkstadsbyggnad
 • Studentbostäder i Uppsala

Tegel #7, 1936

 • Bostäder för barnrika familjer
 • Teglet upplever en renässans i våra dagar
 • Byggnaden och staden
 • Om fukten i väggar

Tegel #8, 1936

 • Om fasadtegel
 • Hornesey Town Hall
 • Vattenhaltens betydelse för hållfastheten hos murbruk

1937

Tegel #1, 1937

 • Uppsala-föreningshusbyggenas stad
 • Vita tegelvillor

Tegel #2, 1937

 • Något om teglet i Skåne
 • En villa i Halmstad
 • Två moderna villor av högporöst tegel
 • Eastmaninstitutet, patologiska avdelningen vid
 • Sabbatsberg
 • Charkuterifabrik i Hälsingborg

Tegel #3, 1937

 • Vårt vetande om putsning.
 • Något om mellanväggar och deras uppbyggnad
 • Tegel till stenläggning
 • Om skydd mot fuktgenomslag
 • Tegelytans egen skönhet

Tegel #4, 1937

 • Armerat tegelmurverk
 • Om fasadtegel
 • Tegel som trotsat tidens tand
 • Synpunkter vid ordnandet av brandförsäkring bra jämte något om förfarandet vid skadereglering
 • Om murbruk för tegelmurverk
 • Tegelytans egen skönhet

Tegel #5, 1937

 • Något om tegelindustrin i våra grannländer
 • Kullager i tegelbrukens arbetsmaskiner

Tegel #6, 1937

 • Några synpunkter på högporöst tegel till småhus
 • Några småhus av tegel
 • Mångtusenåriga skyskrapor av tegel
 • Ett finskt sportinstitut
 • Transport av tegel i containers

Tegel #7, 1937

 • Där fasadteglet kommit till heders
 • Murverksprovningen
 • Fasadtegel
 • De nya tyska normalbestämmelserna för murverk
 • Erfarenheter med armerat tegelmurverk

Tegel #8, 1937

 • Murverksprovningen. Redogörelse för den av
 • Tegelindustriföreningen bekostade stora murprovningen

1938

Tegel #1, 1938

 • Tegeltak
 • En pedagogisk tegelmonter
 • Konstruktionsdetaljer för 1-stens väggtjocklek
 • Överkragning av muröppningar med 2 L-järn
 • Ytterligare murverksprovningar

Tegel #2, 1938

 • Borås textilindustrins högsäte
 • Tyska egnahem av tegel
 • Något om ljudfrågan, speciellt med hänsyn till de senaste årens höghus i Göteborg
 • Byggandets hygien

Tegel #3, 1938

 • Bjälklagstegel och håltegelbjälklag
 • Tegelbränningskontroll i praktiken
 • Temperaturkontroll vid tegelframställning

Tegel #4, 1938

 • Villa Berghem å Särö
 • Villa i Skåne
 • Bostäder vid Kaukopää
 • En lantarbetarbostad
 • Administrations- och matsalsbyggnaderna vid chokladfabriken Marabous nybyggnad
 • En gedigen handbok, till ett märkigt jubileum

Tegel #5, 1938

 • Småhusbebyggelsen i Lund
 • Vattentätheten hos murbruk
 • Moderna tegelbyggnader
 • Värmeledningen är A och O för landsbygdens bostäde
 • Tegelkonsumtionen

Tegel #6, 1938

 • Steneby yrkeskolor
 • Egnahemslån för barnrika familjer
 • Murverksprovningar å pelare uppförda av olika tegelsorter

Tegel #7, 1938

 • Tegelhusen och luftskyddet
 • Om det fattas en tusenlapp
 • Där bygger man kokt i tegel
 • Ett modernt tegelbruk

Tegel #8, 1938

 • Tegel är fullgott ur luftskyddssynpunkt för alla slags byggnader
 • Vad är viktigt ur byggnadsteknisk luftskyddssynpunkt
 • Tegel och luftskyddet
 • Överståthållarämbetets yttrande
 • Stockholms stads byggnadsnämnds utlåtande
 • SAR:s utlåtande
 • Svenska Teknologföreningens utlåtande
 • Tekniske medlemmens av Stockholms Luftskydds- förbunds utlåtande
 • Översikt över uppfattningen i Tyskland
 • Tekniska skäl som talar för att tegel är bättre än betong mot bombbrisader
 • Luftskyddsrummen och materialet för dessa

1939

Tegel #1, 1939

 • Västsvensk tegelkongress
 • Tekniska data för 1,4-teglet
 • Kostnadsjämförelse mellan väggar av 1,4-tegel och tr
 • Nytt om byggnadstekniskt luftskydd
 • Uppläggning av träbjälke på 1-stens yttermur av 1,4-t
 • Byggnader i 1,4-tegel i Göteborg
 • Överkragning av muröppningar

Tegel #2, 1939

 • Tegelmurverk vid bombanfall
 • Ingen lagstiftning som förhindrar användandet av tegel för höghusbebyggelse i obegränsat vånings- antal
 • Ett intressant bokverk

Tegel #3, 1939

 • Småstugor av tegel i Trelleborg
 • Svensk standard för dräneringsrör av tegel
 • Tegelmurverkets värmeisoleringsförmåga
 • Landshövding Malte Jacobssons öppningsanförande vid västsvensk tegelkongress

Tegel #4, 1939

 • Armerade tegelkonstruktioner
 • Vilka förändringar bör ställas på konstruktörer och kontrollanter vid husbyggnadsarbeten?
 • Visa till tegel- och murarbrist

Tegel #5, 1939

 • Teglet i modern arkitektur ark G Hoving
 • Skader som følge av teglstensfacaders avsyrning
 • Tegelmurverk ur brandskyddssynpunkt

Tegel #6, 1939

 • En översikt av Chalmers Provningssanstalts murverksprovningar
 • Murpelares hoptryckning
 • Tegelmästarutbildningen
 • Småstuga av tegel får skåning för 16000 kr

Tegel #7, 1939

 • Teglstensbygninger i Kystklima
 • Murprovningarna – ett beriktigande

Tegel #8, 1939

 • Teglstensbygninger i Kystklima
 • Ur lerans och teglets kemi

1940

Tegel #1, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad
 • Kampen mot trähusbebyggelsen genom tiderna
 • Ur lerans och teglets kemi prof JÅ Hedv

Tegel #2, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad
 • Putsproblemet

Tegel #3, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad
 • Vissa murstenars lämplighet för skorstensstockar
 • Modern tegeltillverkning

Tegel #4, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad: Ytterväggar

Tegel #5, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad

Tegel #6, 1940

 • Småstugebyggande
 • Tegelindustriens utredning
 • Industrialiserad framställning av småstugor i tegel
 • Småstugans planläggning och tillämpning

Tegel #7, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad: Putsade fasader och tegelfasader
 • Putsproblemet

Tegel #8, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad: Eldstäder
 • Skorstenar
 • Yttertak av tegel
 • Färdiga småstugor
 • Byggnadstekniska och organisatoriska frågor vid byggandet av färdiga småstugor

1941

Tegel #1, 1941

 • Tegeltakens historia
 • Tellusborgsbebyggelsen
 • Samarbete för kvalitet i norskt tegelbyggande

Tegel #2, 1941

 • Byggnadskostnaderna
 • Värmekostnad och muröppningarnas storlek samt härmed sammanhängande frågor
 • Bränslekrisen och byggnadsmaterialen
 • Om planläggning

Tegel #3, 1941

 • Silos-byggnader för AIV-foder
 • Lantbrukets byggnadsfrågor

Tegel #4, 1941

 • Byggnadskris och sparsamhet
 • Byggnadens yttre
 • Bondgårdarnas bostadsproblem
 • I frågan om gropsilos av tegel skriver Jordbrukstek- niska föreningen följande:
 • Materialbristen

Tegel #5, 1941

 • Cementknappheten kan bemästras
 • Varma ladugårdsväggar
 • Branden i yrkesskolan i Malmberget
 • Cementransoneringen

Tegel #6, 1941

 • Panik
 • Något om håltegelbjälklag

1942

Tegel #1, 1942

 • Ett farligt byggnadssätt
 • Något om dränering av åkerjord
 • Dräneringsverksamhetens utveckling åren 1913- 1937 enligt den officiella statistiken
 • Något om tegelrörledningars vattentransporterande förmåga

Tegel #2, 1942

 • Svensk arkitektur idag
 • Några synpunkter på skorstensproblemet
 • Tjärgenomslag på betongskorstenar med ingjutna
 • Höganäsrör

Tegel #3, 1942

 • Armerade tegelkonstruktioner

Tegel #4, 1942

 • Armerade tegelkonstruktioner

Tegel #5, 1942

 • Armerade tegelkonstruktioner

Tegel #6, 1942

 • Tegelsilor AIV-foder

1943

Tegel #1, 1943

 • Tegelbeslaget torde snart kunna hävas
 • Tegelbeslaget hävt i södra Sverige
 • Nordens äldsta tegelbyggnad kan i år fira 750-årsjubileum

Tegel #2, 1943

 • 1942 års normalbestämmelser
 • Sveriges Tegelindustriföreningsfirmamedlemmar

Tegel #3, 1943

 • Tegelransoneringen upphävd
 • Tegelväggskonstruktioner
 • Hur stort kan bostadsbyggandet beräknas bli 1943- 1944
 • Vilka konsekvenser kunna de ökande kraven på värmeisolering beräknas få på ytterväggarnas utformande?

Tegel #4, 1943

 • Sammanställning och bearbetning av utförda provningarav MT-bjälklag

Tegel #5, 1943

 • Värmeisolering av bostadshus
 • Byggnadsverksamheten under år 1942

Tegel #6, 1943

 • Tegelhus contra betonghus ur luftskyddssynpunkt

1944

Tegel #1, 1944

 • Siporex
 • Monumentala ekonomibyggnader

Tegel #2, 1944

 • Tegel i stadsbilden
 • En ekonomisk ytterväggskonstruktion – väggen av 1 stens högporöst 30-tegel
 • Arbetsstudier å tegelmurning

Tegel #3, 1944

 • Efterkrigsbyggandet
 • Siporex reklammetoder

Tegel #4, 1944

 • Erfarenheter från en miljoneldsvåda
 • Ladugårdens ytterväggkonstruktion

Tegel #5, 1944

 • Fuktighet i ytterväggar
 • Gustavsbergs nya radhushem
 • Byggnadsstadgans §53a

Tegel #6, 1944

 • Tegel och arbetsfysiologi
 • Byggnadsverksamhet i våra städer

1945

Tegel #1, 1945

 • Tegelsituationen 1945-46
 • Fuktsäkra tegelmurverk
 • Fukt i ytterväggar, ett genmäle
 • Några reflektioner kring paketerat tegel

Tegel #2, 1945

 • Fuktsäkra tegelmurverk

Tegel #3, 1945

 • Fuktsäkra tegelmurverk
 • Arbetsstudier vid husbyggnad

Tegel #4, 1945

 • Svällning av tegel och dess orsaker

Tegel #5, 1945

 • Murningsarbetets estetik
 • Från skråhantverk till byggindustri

Tegel #6, 1945

 • Murningsarbetets estetik
 • Murade valvbågar av tegel ersätter stål
 • Byggnadsforskningen i Sverige
 • Meddelande från Statens kommitté för byggnadsforskning

1946

Tegel #1, 1946

 • Bostadssociala utredningens förslag
 • Anvisningar till byggnadsstadgan

Tegel #2, 1946

 • Nya metoder för lastning och transport av tegelvaror kv Guldfisken

Tegel #3, 1946

 • Tegelindustriens forskningsproblem
 • Ljudisolation
 • Ytbehandling av trapphus

Tegel #4, 1946

 • Tunnväggiga tegelvalv utan stödformar Architectura SSSR
 • Näckrosparken
 • Byggnadsindustrins råvaruåtgång 1944-45

Tegel #5, 1946

 • Uttorkning av nybyggnader
 • Sveriges tegelindustri under de senaste 50 åren
 • Hagaverken

Tegel #6, 1946

 • Modulmurning med tegel
 • Tjärby Tegelbruk

1947

Tegel #1, 1947

 • Byggstandardiseringens modulutredning
 • Tjustorps Tegelbruk

Tegel #2, 1947

 • Fuktdiffusion i ytterväggar
 • Den finska kombinerade tegel- och brukshissen
 • Hyllingeverket

Tegel #3, 1947

 • En ny typ av fasadbeklädnad
 • Hercules Tegelbruk

Tegel #4, 1947

 • Tegeltak
 • A-B Minnesbergs Tegelbruk

Tegel #5, 1947

 • Några tankar beträffande vårt avtals- och avlönings- system
 • Bara Tegelbruk

Tegel #6, 1947

 • Sydafrikanskt mureri

1948

Tegel #1, 1948

 • Teglet fritt!
 • Grunddragen i den nya byggnadslagstiftningen
 • En modern lantbruksanläggning
 • Tengbom kär i teglet

Tegel #2, 1948

 • Exportera trä bygg med tegel
 • En villa av halvstens fasadtegel
 • Maskinell täckdikning

Tegel #3, 1948

 • Lokstallar i Ystad
 • Maskinell täckdikning
 • Murtegel förslag till Svensk Standard
 • Kommentar till förslag till Svensk Standard för murtegel

Tegel #4, 1948

 • Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel, hållfasthet
 • Vill ni hjälpa oss att sälja?

Tegel #5, 1948

 • Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel
 • AB Bofors anläggningar vid Kista

Tegel #6, 1948

 • Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel
 • Fasadbeklädnad med tegelstavar

1949

Tegel #1, 1949

 • Trähus-tegelhus
 • Villa å Solsidan

Tegel #2, 1949

 • Varför inte sten-trähus
 • Kan man förena tegel och trä i husbyggandet?
 • Ha vi råd att bygga trähus?
 • Brandskydd för lantbruksbyggnader

Tegel #3, 1949

 • Tegel och kemi i aktuellt samarbete
 • Munk och nunnetak på Gärdet, intervju med ark Cyrillus Johansson
 • Luftgenomsläpplighet hos tegelväggar

Tegel #4, 1949

 • Forskning vid Building Research Station
 • Kyrkbyn vid Solnavägen, intervju med ark
 • D Ribbing och civ ing E Strokirk

Tegel #5, 1949

 • Tegelpaketering
 • Linnéstaden, Lund, intervju med H Karlsson
 • Fuktigt hus måste kunna andas ut

Tegel #6, 1949

 • Dansk rapsodi
 • På rundvandring i Malmö

1950

Tegel #1, 1950

 • Den nya tegelkyrkan i Burträsk
 • Huvugnen, förslag till en modern tegelugn
 • Kommentar till skorstenskonferens ”Att bygga med tegel” och ”Hur man bygger sin egen tegelvilla”

Tegel #2-6, 1950

 • 2/50
 • Nya ”Anvisningar till Byggnadsstadgan”
 • Marsvinter i Sörmland
 • 3/50
 • Västkustens fuktproblem, ur meteorologisk synpunkt
 • Barn och tegel i Borås
 • Borås bygger villor bostadshus fabriker i tegel
 • 4/50
 • Öppna spisar
 • Tegelspråk
 • Kan man tänka sig nordiska normer för beräkning av murverk?
 • 5/50
 • Tegelvillor å Lidingö
 • Öppna spisar
 • 6/50
 • Teknis i tegel
 • Tegelprat
 • Tegelbråk
 • Öppna spisar

1951

Tegel #1, 1951

 • Några minnen från stadshusbygget
 • Ålderns inverkan på tegelmurverks deformationer

Tegel #2, 1951

 • Uppsala- tegelstaden
 • Tegel 700 år i Stockholm
 • Svinstallar i tegel

Tegel #3, 1951

 • Sandvikens järnverk bygger i tegel
 • Vad är järnsvamp
 • Tegel i industribyggnader
 • AB Fixfabriken, Göteborg
 • Asea, Västerås
 • Wezäta, Göteborg
 • Arbrå, Örebro
 • Elektroskandia, Arboga

Tegel #4, 1951

 • Taktegel och tegeltak
 • Murning bakom järnridån
 • Blackeberg

Tegel #5, 1951

 • Armerade tegelväggar
 • Karolinska sjukhuset
 • Karolinska institutet

Tegel #6, 1951

 • Familjehotellet i Nockebyhov
 • Det byggs i Göteborg

1952

Tegel #1, 1952

 • Färgade fogar
 • Dansk tegelundersökning
 • Tegelforskare i nya lokaler

Tegel #2, 1952

 • Rådhuset i Oslo
 • Villa i Uppsala

Tegel #3, 1952

 • Villa i Vallentuna
 • Bostadsstyrelsens typhus nr 167
 • Några villaväggtyper i tegel

Tegel #4, 1952

 • Tegelbebyggelsen i Finntorp
 • Teglets frostbeständighet

Tegel #5, 1952

 • Tegelrapsodi i Norrköping, intervju med arkitekterna Ahlin & Ringqvist
 • Den äldsta tegelbyggnadskonsten
 • Hålmurar

Tegel #6, 1952

 • Tegel i solstan
 • Grekernas och romarnas tegelarkitektur ½-stensväggars bärförmåga
 • Tegel på vintern

1953

Tegel #1, 1953

 • Kontorshus för SJ-verkstäderna i Linköping kontor
 • Spansk kakelkeramik
 • Håltegel godkänt för brandmurar

Tegel #2, 1953

 • 2165 m serpentinmur i tegel
 • Fristående skorstenar.
 • Tegelarkitektur i Lombardiet

Tegel #3, 1953

 • Provhusen i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Materialåtgång
 • Medeltidens tegelarkitektur

Tegel #4, 1953

 • Villa i Sala
 • Tegel i mönster
 • Egnahemsbygge i tegel
 • En ny bärande lägenhetsskiljande vägg
 • Tegelarkitektur i mellersta Europa

Tegel #5, 1953

 • Vänersborg – ett tegeleldorado
 • Täckdikningens framtida utveckling

Tegel #6, 1953

 • Mekaniserad murning
 • Tegelarkitektur i Norden

1954

Tegel #1, 1954

 • Ett bruk i tegel
 • Beräkning av raka valv
 • Facklig högborg i Roslagen

Tegel #2, 1954

 • Höghus i Basel
 • Tegel i storskogen
 • Kvalitets- och provningsbestämmelser för taktegel
 • Danska tegelhus

Tegel #3, 1954

 • Villa i Vänersborg
 • TBE europeiskt samarbete inom tegelindustrin
 • Säffle tegel
 • Säffle ser framåt
 • En tegelbyggnad ovan Polcirkeln

Tegel #4, 1954

 • Karlskoga Folkets Hus och teater
 • Modultegel
 • Tegel i Skåne

Tegel #5, 1954

 • De bygger sin egen skola
 • Provningar av tegelmurverk

Tegel #6, 1954

 • Östersundsrapsodi
 • Nya murtegelnormer
 • Till&arinaring;tna påkänningar för tegelmurverk
 • Murning i kyla

1955

Tegel #1, 1955

 • Ny folkskola i Vällingby
 • Keramiskt lekverk i Vällingby Folkskola
 • Tegelmurverk i höghuskonstruktion

Tegel #2, 1955

 • Teglets frostbeständighet
 • Från binning till utfackning

Tegel #3, 1955

 • Något om den amerikanska tegelindustrin.
 • Tegelutställning i Finland
 • Täby kommunalhus
 • Nybyggnad för Oskarshamnsbladet

Tegel #4, 1955

 • Spannmålslagerhus i tegel vid Haga gård
 • Ett kranbyggeri i Odense
 • Byggstandardiseringens förslag till svensk standard

Tegel #5, 1955

 • Radhus vid Hersby Åker, Lidingö
 • Ekonomisk murning med håltegelblock

Tegel #6, 1955

 • Billiga hus i Gotlandstegel
 • Ålderdomshemmet i Roma Kloster
 • Tegel som fasadmaterial
 • Ett nytt murarverktyg

1956

Tegel #1, 1956

 • En ekonomisk jämförelse mellan några olika väggtyper för småhus
 • Radhus för tjänstemannafamiljer i kv Märkbläcket, Vällingby
 • Tegelindustrin visar på Byggtjänst
 • Villa i Djursholm
 • Dubbla halvstensväggar ur teknisk synpunkt

Tegel #2, 1956

 • Torra byggmetoder från USA
 • Västerås krematorium 20-tegel
 • Nytt provinsialläkarhus i Vallentuna

Tegel #3, 1956

 • Armerade tegelkonstruktioner
 • Armerade tegelkonstruktioner
 • Förslag till normer för armerade tegelmurverk
 • Ny kyrka i Björneberg

Tegel #4, 1956

 • Ljudabsorption hos håltegel
 • Mjölby läroverk och community centre
 • Tegelindustrin går över till modultegel

Tegel #5, 1956

 • Försök med impregnering med silikonpreparat
 • Motellet Gyllene Ratten.
 • Villa i Uppsala

Tegel #6, 1956

 • God värmeisolering ger extra lånetillägg
 • Fasadtegel i Sundsvall

1957

Tegel #1, 1957

 • Ghibbi och Tokul – så bor etiopiern
 • Öppna spisar
 • Jämförande provning av hållfasthet hos tegelmurverk med olika murbruk

Tegel #2, 1957

 • Att mura täta väggar
 • Tegeltorg i Malmö, kv Godheten och Händigheten
 • Tegelhus i Limhamn
 • Kanalväggar i Malmö
 • Villa för konstsamlare
 • Egnahemandet

Tegel #3, 1957

 • Folkskola i Sala
 • Igelboda skola i Saltsjöbaden
 • Kanalvägg vid Kalmarsund
 • Höghus i Huddinge

Tegel #4, 1957

 • Skola i Vaxholm
 • Taktegelgaranti
 • Frostbeständighetsprovning av tak- och murtegel

Tegel #5-6, 1957

 • Instruktiv information från tegelindustrin
 • Ny villaservice
 • Ny teknisk information
 • Tekniska data för tegel och tegelkonstruktioner
 • Lånebestämmelser
 • Tegelbruks- och tegelprodukter
 • Konstruktionsritningar och beräkningar för trevåningstegelhus
 • Halth-gruppens arbete
 • Arbetsplanering vid gruppbebyggelse
 • Vinterbygge

1958

Tegel #1, 1958

 • Teglets mästare (intervju med ark Cyrillus Johansson)
 • Skoklosters kyrka
 • Lite tegelhistoria 800 års historia
 • Torekovs kyrka
 • Formtegel
 • Handslaget tegel – något för finsmakare

Tegel #2, 1958

 • Pensionärshem i Hummelsta
 • Citysanering med tegel i Enköping
 • Villabyggare i Enköping
 • Sparbanken i Enköping
 • Professor Granholm provar väggar

Tegel #3, 1958

 • Tegelväggar vid Kirunagruvan
 • Det vänliga biblioteket – Umeå
 • Vreta Klosters lantmannaskola

Tegel #4, 1958

 • Fasadtegelhus billigare än lättbetonghus
 • Kontrollen kontrolleras
 • Östersunds praktiska realskola
 • Seminarium för husligt arbete i Umeå
 • Rationaliseringsvinster i traditionellt bygge

Tegel #5, 1958

 • Det levande taket
 • Vanliga taktegeltyper
 • Taktegel och tegeltak
 • Från ovan Malmö
 • Med teleobjektiv i Danderyd

Tegel #6, 1958

 • Villa i Varalöv (ritad av Per Friberg)
 • Tegelindustrins typhus
 • Till villabyggarens tjänst
 • Tre som trivs med tegelindustrins typhus
 • Läggning av tegelgolv

1959

Tegel #1, 1959

 • Katrineholm
 • Nämndhuset i Katrineholm
 • Rysk rapsodi
 • Örlogsberga

Tegel #2, 1959

 • Typhus i Tidan
 • Kanalväggar och andra tegelkonstruktioner i
 • Skövde
 • Murarskolan
 • Pannkanaler

Tegel #3, 1959

 • 50 år – tegelindustriföreningen
 • Tegelindustrin idag
 • Nordiskt och europeiskt samarbete
 • Tegellaboratoriet
 • Modern tegeltillverkning
 • Byggnadstekniskt utvecklingsarbete
 • Tegeltekniken i praktiken
 • Litteratur

Tegel #4, 1959

 • Klimatets inverkan på välisolerade tegelväggar
 • Bostadsproblem i Kenya

Tegel #5, 1959

 • En skola Centralskolan, V Vingåkers kommun
 • Staffanstorps Centralskola
 • Svedala Centralskola
 • Tegelkonstruktioner

Tegel #6, 1959

 • Huset som slog
 • Tegelbeklädnad på äldre hus
 • Synpunkter på skorstensprov

1960

Tegel #1, 1960

 • Fasader och yttertak.
 • Slammade tegelväggar
 • Rätt sätt vid slamning
 • Ängbykyrkan

Tegel #2, 1960

 • Slammade hus
 • Gravkapell i Flen
 • Nya generella K-värden för tegelväggar
 • Armerade tegelskift billigast
 • Superstenen – ny giv från tegelindustrin
 • Tegel i bergteater, fasadtegel under jord

Tegel #3, 1960

 • Skärpta krav på ljudisolering klaras av 20-väggen 20-teglet och nya BABS
 • Uppsala – stad med tegeltraditioner
 • Modern tegelbyggnadsteknik till flitig användning
 • Murning av dubbla halvstensväggar

Tegel #4-5, 1960

 • Hör ”Norden” till ”Skandinavien” eller tvärtom?
 • Nordiskt tegelsamarbete
 • Midnattssol och Polarnatt
 • Nordens leror – ”unga” leror
 • Blank teglmur og anden dansk teglarkitektur
 • Tegelarkitektur i Finland
 • Norsk tegelarkitektur
 • Tegelbilder från Sverige
 • Tegelforskning i de nordiska länderna
 • Tegelindustrin i Norden

Tegel #6, 1960

 • Kanalväggen - västkustväggen
 • Tegelväggen för göteborgare, HSB bygger 524 lägenheter vid Högsbo
 • Fogning, en bildinstruktion
 • Fogning med färgat bruk
 • Syrning, en bildinstruktion

1961

Tegel #1, 1961

 • Tekniska egenskaper hos isolerade hålmurar av tegel. (artikeln handlar om L-E Nevanders lic-avhandling)
 • Malmfältens folkhögskola i Kiruna
 • Enhetslaster på järnväg, förbättrat transportsätt för mur- och fasadtegel
 • Eldstäder, skorstenar och rökkanaler
 • Enstensväggen, en bildinstruktion

Tegel #2, 1961

 • Linslageri i Lesjöfors
 • Läggning av tegeltak, en bildinstruktion
 • Södergarn, Handelsbankens studiegård och semesterhem
 • Tättegel – senaste utvecklingen på takteglets område.
 • Fabrikstillverkat AT-tegel (annons?)

Tegel #3, 1961

 • Västerås domkyrka nyinvigd
 • Romanska tegelbyggnader i Mälardalen
 • Rätt murningsteknik

Tegel #4, 1961

 • Volvo valde tegel
 • Folkskola i Snöstorp
 • Pensionärshem i Lilla Tjärby
 • Beklädnad med spiktegel
 • Tegelkonsulenten i Västra Sverige

Tegel #5, 1961

 • Frågor och svar om SAR
 • Ny arkitektur i Sverige

Tegel #6, 1961

 • God bostad – god ekonomi
 • Tegel som fasadbeklädnad
 • Statslån till småhus
 • Lånereglerna tillämpade på tegelindustrins typhus
 • Vinnare valde tegelvilla
 • Värmeförbrukningen i villor undersökt
 • Fabrikstillverkning av armerade tegelskift

1962

Tegel #1, 1962

 • Trivselbostäder i Västerås
 • Sprutad tunnputs en framtidsmelodi
 • Tegelhus attraktion på Elmia
 • Tegelcentralen hälsar välkomna

Tegel #2-3, 1962

 • Tegelhus på utställning
 • Ett ord om lansbygdens bostäder
 • Husesyn i tegelhus
 • Byggmästaren har ordet
 • Varför just kanalväggen?
 • Därför att den är så riktig!
 • Trädgården, en del av huset
 • Herrljunga kommunalhus

Tegel #4, 1962

 • Monteringsbygge
 • Monteringsbygge med tegelelement i
 • Sovjetunionen
 • Tegelhus man trivs med
 • Illustrerad tegelteknisk ordbok
 • Frostsäkerhetsgaranterat standaradtaktegel –en kvalitetsprodukt för bra tak
 • Rykande aktuellt (om rökkanaler)

Tegel #5, 1962

 • Murning av öppen skorsten och öppen spis

Tegel #6, 1962

 • Skorstenar och bygginformation
 • Vinkelhus i Malmö
 • Vi satsar på framtiden

1963

Tegel #1, 1963

 • Lagerbyggnad i Jordbro
 • Samordnad tegelförsäljning
 • Addo bygger
 • Klimatkartor över Europa
 • Skorstenar, slarvfel och kontroll

Tegel #2, 1963

 • Tegelbalkar – ett bärkraftigt alternativ
 • Skorstenar – slarvfel och kontroll
 • Vindbelastningar på tegelväggar
 • Folkets Hus från norr till söder

Tegel #3-4, 1963

 • Tre elementkonstruktioner
 • TV och press om element-husen
 • Besök vid försökshusen
 • Tegelelement
 • Arkitektens syn på elementbygge med tegel
 • Provningar av tegelelement
 • Mätningar av rörelser hos ytterväggselement av tegel

1964

Tegel #1, 1964

 • Tingshus av tegel i Visby 300-årig tegelspis ur Stockholms ström
 • Om Nebukadnesar, om trä, om likör och lite om tegel
 • Fasadtegel ute och inne
 • Teknisk information genom film och stillfilm
 • Skorstensbygge
 • Tegelkonstruktioner

Tegel #2, 1964

 • Ny USA-arkitektur

Tegel #3, 1964

 • Kanalvägg av tegel i byggnad med stålstomme
 • Montagebygge med tegelmurning
 • Att bygga med tegel, handledning för villabyggare
 • Godsmagasin och expeditionslokaler i SJ:s godsmagasin
 • T.i. nr 11 1964

Tegel #4, 1964

 • Villa i Ljunghusen
 • Treskifts skorstensförband
 • Murning av tegelskorstenar
 • Småhusets skorsten.

1965

Tegel #1, 1965

 • Kv Oden
 • Konstruktioner i Skövde kulturcentrum
 • Hängande tegelfasad

Tegel #2, 1965

 • Industribyggnader i Sundsvall
 • Tegelväggars ljudisolering
 • Forskningsstation i Luleå

Tegel #3, 1965

 • Västerkyrkan i Lund
 • Lärarhögskolan i Malmö
 • Raka valv

Tegel #4, 1965

 • Kvalitetsmedveten byggherre valde kanalvägg
 • Svensk Standard ersätter murtegelnormer 1955.
 • Dräneringsrör av tegel – ny svensk standard på väg
 • Modern byggteknik räddar kulturhistoria
 • Parkskolan i Östersund ett kanalmursbygge

1966

Tegel #1, 1966

 • En blomma från Tegel
 • Internationell keramisk kongress i Stockholm 12- 18 juni Liljewalchsutställning
 • Dalkarlshugget tegel, ett kanalväggsreportage
 • Botanicum – en flexibel laboratoriebyggnad
 • Vad är KFAI AB? De nya lagercentralerna i tegel
 • Palltransporter kan förbilliga tegel
 • Frostbeständighetsgaranti för tegel

Tegel #2, 1966

 • Ett element av tegel 1955 års murtegelnormer gäller till årsskiftet
 • Tegelrör för täckdikning och annan dränering
 • Tegelrör för dränering av husgrunder, flygfält, vägar m.m.
 • Ljudisolering hos tegelväggar
 • Skarnesystemet – ett begrepp inom svensk byggnadsindustri
 • Rumsstora element med ytterskiva av fasadtegel

Tegel #3, 1966

 • Tegel på Liljewalchs ”…intressant och nutidsmässig…”
 • Sagan om den lilla gumman
 • Tankar kring tegel
 • Tegel som fasadbeklädnad
 • Fasader av tegel ger trevnad i Laxå
 • Taktegel och tegeltak

Tegel #4, 1966

 • I en förvandlad stad
 • Slagregn på tunna tegelväggar
 • Att bygga med tegel i Norrland
 • Smutsmottaglighet hos tegel
 • Tegel på Byggtjänst

1967

Tegel #1, 1967

 • Tegel
 • Tegelformat och murningsproduktivitet, redovisning av en amerikansk undersökning
 • Tegel i undervisningens tjänst
 • Krafthus i tegel
 • Murverk annorlunda: Gnistkammaren

Tegel #2, 1967

 • Rationellt byggande
 • Tegelelement system Tegelindustrins Central- kontor AB ”Tegelstenarna vann över betongelementen”
 • Orvar Bergmark ”Vivallafadder”
 • Hyran pressas 10 kr/m2
 • Sex lägenhetstyper, tvårummarna 65 m2
 • Tegelstenen vann även i Linköping och Sundsvall!
 • Prisbelönad industribyggnad
 • Två bygdeskolor i Nossebro
 • Ny monumentalbyggnad i gult fasadtegel på
 • Götaplatsen
 • Tegelelement
 • En broschyr om tegelelement, Skara tegelbruk

Tegel #3, 1967

 • Taktegelidéer gav toppexamen
 • Vackrare tak och hållbarare
 • Det kalla taket
 • Tegeltakets konstruktion
 • Ventilerad nock
 • Högstadieskola med hårdbränd dekor
 • Tegel för tele

Tegel #4, 1967

 • Tegelelement enligt System Tegelindustrins
 • Centralkontor
 • Skaras tegelelement röner uppmärksamhet
 • Nya normer för bindemedel till puts- och murbruk
 • Polcirkelklimat gav gruvmetropol högstadium i tegel
 • Skickliga hantverkare återgav Kockska huset dess arkitektur

1968

Tegel #1, 1968

 • Byggnadsmetoden icke avgörande!
 • Ljudabsorption med tegel
 • Tegel – inte bara ett fasadmaterial
 • Tegel till två tusen
 • Broströms flotta nybygge av tegel flyter i lera!

Tegel #2, 1968

 • Något om färg och hus
 • Tysk redovisning av europeiskt elementbyggeri 1,5 stens bärande väggar i nytt kontorskomplex för
 • Sandvikens Järnverk
 • Ny stadsdel i tegel vid Storsjön
 • Västgötategel AB – nytt bolag med gamla traditioner

Tegel #3, 1968

 • Konstfackskolor gör nytt fasadtegel
 • Bärförmåga hos murverk av M-tegel
 • Samma artikel i engelsk översättning
 • Kristalltegel nyhet på Skånemässan
 • Tegel populärt visar enkät!
 • Landsstathus med brunt tegel i “Årets stad”
 • Planverket ifrågasätter plastdränering av husgrunder

Tegel #4, 1968

 • Skalmursförankring
 • Tegelkyrka uppförd i Västerås
 • Klassiskt material på klassisk byggnad

1969

Tegel #1, 1969

 • Internationell konferens i om flerfamiljshus i Köpenhamn
 • Rationalisering av murningsbygge
 • Metodfysiologisk undersökning av murningsarbete
 • Stockholm och Göteborg delade första priset i idé- tävlingen
 • Beklädnadstegel för renovering av äldre hus

Tegel #2, 1969

 • Horisontalbelastning på murverk
 • Svenskt tegel till ny ambassad i Sovjetunionen
 • Teglet fyllde bäst kraven vid RATIS nya kursgård vid Wijk 50 unika tegelstenar
 • Sidotryck på murverksväggar av tegel
 • Tegelkonstruktioner – ny broschyr presenteras
 • Fasthetsegenskaper for horisontalbelastet murverk

Tegel #3, 1969

 • Undersökning av murkramlor
 • Nya tekniska broschyrer från TCK AB
 • Punkt i Västerås
 • Högre skorstenar- dagens miljökrav
 • Pettersbergsskolan i Trollhättan

Tegel #4, 1969

 • Fasadtegel på hus i Stockholms innerstad
 • Tegelplattor väcker beundran i Gammelstad
 • Tätning av vattenläckage i fasadtegelmurverk
 • Tegelelementbygge i kv Kavalleristen
 • Skola och sporthall uppförd i Östersund

1970

Tegel #1, 1970

 • S:t Göran barnklinik imponerande tegelbyggnad
 • Snabbt mot fullhöjd tack vare tegelelement
 • Modern tegelarkitektur förenad med komplicerad byggnadsfunktion

Tegel #2, 1970

 • Enkelhet och slitstyrka präglar Rocent i Malmö
 • Horisontalbelastade tegelelementväggar
 • Kv Neptunus i Sundsvall helt i tegel
 • Samarbete arkitekter – pedagoger ger morgon- dagens skola
 • Stanstorp första samskapsskolan
 • Prefab samskapsskolornas lösenorden

Tegel #3, 1970

 • Sprickbildning i skalmurar
 • Expansiv industri i Trosa valde kanalväggen i tegel
 • Sannarpsskolan i Halmstad
 • Församlingshem i Arlöv uppfört helt i tegel

Tegel #4, 1970

 • Öppna spisen presentation av nyutkommen broschyr
 • Fabrik för tegelelement i Skurup
 • Redovisning av stormskador i Stockholm
 • Kungl Svea Ingeniörregemente i ny förläggning av tegel

1971

Tegel #1, 1971

 • Internationella tegelkonferenser
 • Växande marknad för tegelelement
 • Kyrkan i centrum

Tegel #2, 1971

 • Officiell tillverkningskontroll av tegelprodukter 2/71
 • Hur man dimensionerar tegelväggar för vindtryck
 • Förankring av tegelfasader
 • Så bygger man i London!
 • Förslag till standard för modultegel

Tegel #3, 1971

 • Nordiskt symposium om murverkskonstruktioner
 • Värmetransporten genom tilläggsisolerade tegelväggar
 • Aldrig förr har det funnits så mycket tegel under
 • Sergels torg kv S:t Per i Uppsala
 • Vind mot tegel, diskussionsinlägg
 • Intimt radhusområde uppfört i Helsingborg
 • Visst går det ihop, svar på diskussionsinlägg

Tegel #4, 1971

 • Temperatur och rörelse i skalmurar kv Erik Menved i Malmö
 • Björndammen i Partille
 • BPA lanserar ny murarställning
 • Stadshus i Piteå
 • Arne Elmroth och Ingemar Höglund frågar… …Åke Holmberg och Nils-Åke Sigfrid svarar
 • Bröderna Edstrand 25 år som tegeltillverkare

1972

Tegel #1, 1972

 • Fasader av tegel sänkte kostnaderna för Gävle lasarett med 1 300 000 kr
 • Det är ekonomi att bo i tegelvilla!
 • Hållfasthetsfrågorna dominerade vid den andra internationella tegelkonferensen
 • Restaurerat 1600-talshus i Gamla Stan med intakta tegelmurverkskonstruktioner
 • Värmetransporten genom tilläggsisolerade tegelväggar 3M-teglet standardiserat ”Structural masonry”

Tegel #2, 1972

 • Samarbete ger ökad marknad
 • Ljudisoleringsegenskaper hos murade konstruk- ioner i inner- och ytterväggar
 • Saltutslag på tegelmurverk
 • Lägenhetsskiljande väggar i tegel ger ljudisolering med överkvalitet
 • Tegel given förutsättning för Immanuelskyrkan i Borås

Tegel #3, 1972

 • Traditionellt tegelbyggande sänker boendekost- naderna i Landskrona
 • Väggvalets effekt på låneunderlag och pantvärde
 • När Sven Pettersson i Råcksta tröttnade på att måla om sitt hus, presentation av teknisk information nr 41
 • ”Visst kan en tjej bli murare”
 • Bankhus i Karlstad
 • Dansk lärobok om murverkskonstruktioner

Tegel #4, 1972

 • Sveriges mest koncentrerade låghusområde uppfört i Partille
 • Typen Knut godkänd
 • Väggars byggkostnader och framtidsvärden, present- ation av Teknisk information nr 42
 • Årskostnad
 • Murning i alla väder med hängställning

1973

Tegel #1, 1973

 • Vidablick i Ronneby-centrum för åldringsvård och långtidsvård-helt uppfört i tegel
 • Noggrann statisk analys löste tegelalternativet för
 • Vidablick 70 000 personer har fått tegelkomplex vid Pol- cirkeln för 140 000 000 kronor
 • Fasadelementbygge under uppförande i Vallentuna
 • Massiva ytterväggar i tegel säkrar rumsklimatet

Tegel #2, 1973

 • Arkitekturpollutionen: exempel, STÄNDIGT
 • SÄMRE MILJÖER
 • Arkitekturpollutionen: ansvariga, BLINDA LEDER
 • BLINDA
 • Arkitekturpollutionen: åtgärder, ANSVAR ÅT
 • ARKITEKTEN
 • Bostäder i Hjorthagen
 • Husgrundsdränering
 • Ny metod för tillverkning av tegelelement,
 • Idéskiss till tegelelementfabrik
 • Sanningens ord om dagens byggande vid väl- besökt tegeldag i Malmö

Tegel #3, 1973

 • MORGÅRDSHAMMAR AB, Morgårdshammar
 • TEKNO-MONTAN AB, Mariehäll
 • SMEDJEBACKENS VALSVERKS AB,
 • Smedjebacken
 • TARKETT AB, Kallinge
 • HOLMENS BRUK AB, Hallstavik

Tegel #4, 1973

 • Kvarteret Tegen, Solna
 • Kv. Tegen elevarbete!
 • Syrafast kamspik för kramling av tegel mot trästomme
 • Kramling av tegel mot lättbetong
 • Tegelkomplex för Riksskatteverket
 • Föreningen för Murat Byggande… …forskar om vinterbyggmetoder
 • Tegelväggar och slagregn – ny informations- broschyr från Tegelindustrin

1974

Tegel #1, 1974

 • En metod för beräkning av oarmerade murverks- konstruktioners inspänningsmoment
 • Tegelindustrin ger ut diabildserier om arbetsteknik vid tegelbygge
 • Nya statliga förvaltningsbyggnader i Jönköping
 • Bärande massiva fasadtegelväggar i Jönköpings förvaltningsbyggnader
 • Färgsättningen i kv Fältöversten ”en ren oförskämd- het mot teglet”!

Tegel #2, 1974

 • Arbetsutförande och hållfasthet hos murverk
 • Samverkan mellan murbruk och mursten
 • Väla Centrum, Helsingborg
 • Urbergets färger och havets vindar motiv för grupp- hus i fasadtegel, Lindåsberget i Göteborgs skärgård
 • TEFAB-spiken typgodkänd
 • Tryckeriet, Stockholm-kvarteret med färg

Tegel #3, 1974

 • Lån och bidrag till värmebesparande ombyggnad och underhåll
 • Tegelbeklädnad och tilläggsisolering av äldre villor
 • Tre Skåne – imponerande tegelkomplex
 • Ljudabsorbenter med tegel
 • Andra nordiska symposiet om murverkskonstruk- tioner äger rum i Köpenhamn 1975
 • Tungelsta kyrkliga center
 • Trygg-Hansa valde tegelfasader i Uppsala och Växjö
 • Tegelfasader med ”vilda” förband
 • Läderfärgade fasader

Tegel #4, 1974

 • Två tunnland motion under ett tak
 • Håltegel godkänt i skorstenar
 • Imponerande tegelbyggnad i Sundsvall: Sjukhus för 400 miljoner kr med plats för 1100 patienter 1,5 miljoner fasadtegel på ”lösflak” till Sundsvalls nya centralsjukhus
 • Rengöring av tegelmurverk
 • Ängsbyn, Bosjökloster: Första etappens villor uppförda i landets vackraste fritidsområde

1975

Tegel #1, 1975

 • Björkarnas och träkåkarnas Umeå får ge vika för modern bebyggelse
 • Armerade tegelfasader: Konstruktionspraxis och forskningsresultat
 • Optimal isolering sänker värmekostnad i småhus
 • Nya broschyrer från Tegelindustrin
 • Ny svensk standard för mursten och tegelsten

Tegel #2, 1975

 • Dags för anmälan till Andra Nordiska Murverks- symposiet
 • Trelleborg först i Norden med byggnader av tegel
 • Tunn armerad mu med pelare 700-årigt (?) mord uppdagat genom fynd av märklig tegelgrav i Lund
 • Tegel i London
 • Tegel som markbeläggning

Tegel #3, 1975

 • ”Kungsholm, Kungsholmen…”
 • Idag har gamla ”Svältholmen” blivit de vackra tegelbyggnadernas stadsdel 12 cm fasadtegelvägg lämplig för skolor och arbets- lokaler
 • Trapphus i tegel
 • Kung i tegelmiljö
 • Svensk Byggtjänst nu i nya lokaler
 • Kanalväggen – den idealiska väggen!
 • Nytt broschyrmaterial från Tegelindustrin
 • Svensk Byggnorm har nu utkommit

Tegel #4, 1975

 • Tegel givet fasadmaterial i Eurocs experimentvilla!
 • Så här fungerar Termoroc-huset
 • Ett litet samhälle för utvecklingsstörda
 • Utdragskraften större med räfflor
 • Tegel fördelaktigt vid elavbrott och väderomslag
 • Armerade tegelväggars hållfasthet mot sidolast, dimensionering för vindtryck
 • Teglets skifthöjder ger ekonomiska fördelar!

1976

Tegel #1, 1976

 • Därför blev Härbärget i Göteborg mångas personliga angelägenhet
 • Byggbranschen nyrekryterar ungdom 3.000 nya arbetare behövs varje år
 • Brügge plats för 4:e internationella
 • Murverkskonferensen
 • Obetydliga vertikala rörelser i skalmurar av tegel
 • Är det fult att bygga med modultegel? (Bildreportage)
 • Tegel och akustik
 • Ny Norsk tegelbok: Tegl i Bygg
 • Ziegeleitechnisches Jahrbuch 1976

Tegel #2, 1976

 • Kraftöverföring längs tegelväggar
 • SKF:s personal i Göteborg har eget fritids- och rekreationshus!
 • Tegelbeklädnad på gamla hus ”Använder man beklädnadstegel vet man vad man får”!
 • Tegelbeklädnaden anpassas lätt till den gamla arkitekturen!
 • Krav på material och utförande av tegelskorstenar

Tegel #3, 1976

 • Bostadsbyggandets förändrande inriktning ger fler småhus i tegel (bildreportage)

Tegel #4, 1976

 • Mycket kan ersättas – men aldrig tegel
 • Vindbelastade tegelväggar – dimensionerade enligt SB N 1976
 • Bor vi i pyramider 1980?
 • Nya skrifter från planverket
 • De moderna exteriörfärgsättningarna en fara för den svenska stadsmiljön
 • Ny arbetsvänlig murarställning
 • Ljudisolering hos tegelväggar
 • Idrottscentrum i Trelleborg uppfört med 2-stens tegelväggar
 • Träningshall vid Johanneshovs Isstadion med isolerade kanalväggar av tegel
 • Att jobba i öst
 • Så bygger man atriumhus i Schweiz!
 • Vårt bruk av tegel – ny film från tegelindustrin

1977

Tegel #1, 1977

 • Tegel, tegel på väggen där…
 • Redan de gamla babylonierna skapade i tegel
 • Tegelrör och styrringar av plast ger säkrare dränering
 • Horisontalbelastat murverk (Debattinlägg)
 • Nytt sockelelement med upplag och isolering i samma konstruktion
 • Puts på högisolerade skalmurar av tegel
 • Omfogning av icke slagregnssäkert murverk

Tegel #2, 1977

 • Fasadtegel gav byggnaderna en mjuk och rik framtoning
 • Dimensionering av vindbelastade
 • Kanalväggar
 • Tegel – det vänliga materialet för våra trädgårdar ”För en som sysslar ned gestaltning i stort och smått tegel ett förträffligt material”
 • Hamnens hus i Gävle
 • Brick Open

Tegel #3-4, 1977

 • Tegel i Kina
 • Enorm takt i bostadsbyggandet ”Murade moln” på plats
 • Tegelhus spar energi jämfört med trähus
 • Ingen tillfällighet att AB Sverige bygger med tegel
 • Svensk standard för dräneringsrör av tegel
 • Några fakta kring tegelrör och dränering
 • Svensk byggnadskonst har mycket att lära av ”Medelhavets murar”
 • Svensk standar för murkramlor
 • Förankring av nytt tegelskal vid tilläggsisolering av gamla byggnader

1978

Tegel #1, 1978

 • Englands nya arkitektur förverkligad i
 • Hillingdon?
 • Teglet dominerar alltjämt!( Bildreportage)
 • Tegel givet när kv. Fasanen i Malmö fick kontorsbyggnad för Televerket
 • Handslaget tegel både ute och inne i Trygg-Hansas nya Stockholmskontor
 • Här var det inte tal om murning som metervara”!
 • Ny japansk arkitektur med plattor av tegel
 • Hantverksskicklighet och yrkesstolthet ger imponerande tegelarkitektur i Iran

Tegel #2, 1978

 • Kramling av tegelfasader
 • Tegelindustrins murkramla typgodkänd
 • Oväntat låg värmeförbrukning efter tegelbeklädnad och tilläggsisolering
 • Modultegel nyckeln till Ekhagens lyckade resultat
 • Tegel vinner i längden
 • Tegel givet på Lunds nya ålderdomshem
 • Konstruktiv utformning av halvcirkulära tegelvalv

Tegel #3, 1978

 • Murverkskonferensen i USA 1979
 • Alvar Aalto, arkitekt
 • Alvar Aalto och tegel
 • Alvar Aalto och Sverige
 • Tegelfasader i småhus
 • Kunglig invigning
 • Tegel givet fasadmaterial för Falkenbergs
 • Sparbank
 • Unik konstform: Tegelmosaik
 • Tegel på Elmia

Tegel #4, 1978

 • Palats och murar av tegel i Stockholms undre värld
 • Förstklassig arbetsmiljö vid IBM:s nya kontorsbyggnad
 • Armerade murstensskift och deras beständighet

1979

Tegel #1, 1979

 • Linnés väg i Sollentuna är sig inte riktigt lik längre
 • Teleborg – tegelcentrum i Växjö
 • Vindbelastade tegelfasader
 • Studieresa till USA och Kanada
 • Vattenreningsverk made in USA

Tegel #2, 1979

 • Tempel där tegel tillåts tala
 • Säters begravningskapell
 • Essinge kyrka
 • S:t Tomas Kyrka, Vällingby
 • Söderledskyrkan i Farsta församling
 • Markuskyrkan, Björkhagen
 • Husie församlingshem, Malmö
 • Örnäsets kyrka, Luleå
 • Tannefors kyrka, Linköping
 • Elinebergskyrkan, Helsingborg
 • Helgeandskyrkan, Lund
 • Johannelundskyrkan, Linköping
 • Norra Fäladens kyrka, Lund
 • S:t Petri kyrka, Klippan
 • Kista kyrka, Stockholm
 • S:t Mikaels Kyrka, Kulladal, Malmö

Tegel #3, 1979

 • Förvaltningsbyggnad för
 • Televerket, Göteborg
 • Paul backe ett terrasshusområde i Göteborg
 • Traktören Kommunal Förvaltningsbyggnad i Västra Nordstaden, Göteborg
 • Angered Centrum
 • Kärra Centrum
 • Handbok om spännarmerade tegelskift

Tegel #4, 1979

 • Hotell Winn, Östersund
 • Kontorshus i centrala Falun
 • Stadshuset i Borlänge
 • Förvaltningsbyggnad för
 • Riksförsäkringsverket, Sundsvall
 • Punkthus, Frösön
 • Skogshögskolan, Umeå
 • Kontorshus, Umeå
 • Björkskatans vårdcentral, Luleå
 • Kalix Lasarett

1980

Tegel #1, 1980

 • LM Ericsson, Kungens kurva, Stockholm
 • SRA Kumla
 • Bjurhagens Fabriker, Malmö
 • Legris Scandinavia, Helsing borg
 • Bofa Kabel, Kungsbacka
 • Svenska Polystyrenfabriken, Trelleborg
 • Renässans för kakelugnen
 • Produktnytt: NTS skalmursförankring

Tegel #2, 1980

 • TEGEL I LANTBRUKETS TJÄNST
 • Historik
 • Tegel i lantbruksbyggnader
 • Seminstation, Hörby
 • Kostall, Bjersgård
 • Suggstall, Kingelstad
 • Maskinverkstad, Ängelholm
 • Utsädesrenseri, Hammenhög
 • Foodia, Staffanstorp
 • Lantbruksdränering med tegelrör förr och nu

Tegel #3-4, 1980

 • KV. Fretten, Malmö
 • Kv. Tegelstenen , Helsingborg
 • Kv. Belgien N:a, Helsingborg
 • KV. Sheldon, Karlskrona
 • Kv. Granen, Malmö
 • Flerfamiljshus i tegel made in USA
 • Ny engelsk tidskrift
 • Internationella rekommendationer för lastbärande murverk
 • LM Ericsson, Kungens Kurva:
 • Så här löstes tegelväggarnas infästning till stommarna

1981

Tegel #1, 1981

 • Skolbyggnaden i historisk perspektiv
 • Vad kan SÖ bidra med i skolprojekteringen?
 • Fäladsgården, Lund
 • Backaskolan, Ystad
 • Östraboskolan, Uddevalla
 • Flemingsbergs Centrum
 • Främbyhus, Falun
 • Veinge högstadieskola
 • Hammarbackskolan, Vallentuna
 • Låg- mellan- och högstadieskola i
 • Veberöd
 • Nya danska skolor

Tegel #2, 1981

 • Historiskt tegel
 • Tegelhus i södra Sverige
 • Kv. Källvatten i Ramlösa
 • Villa Gynning i Björnstorp
 • Kv. Gärdet i Lund
 • Villa Bernhede i Malmö
 • Östragård i Åkarp
 • Kv. S:t Peter i Lund
 • Gamla Hjärup
 • Villor i Häljarp
 • Kv. Kaninen i Helsingborg
 • Kv. Stockasjön i Malmö
 • Villaområde på Norra Fäladen i Lund
 • Tegel som bärande material

1982

Tegel #1, 1982

 • Ledare, mars 1982 ”Ett konstverk i tegel är en del av byggnaden” samarbete arkitekt/konstnär
 • Tegel och ljud
 • Frölunda kulturcenter, Göteborg
 • SKF Personalbyggnad, Göteborg
 • Naturhistoriska museet, Göteborg
 • Kv. Balder Borås
 • Katolska kyrkan, Stockholm
 • Kyrkligt centrum, Åkersberga
 • Nya gymnasiet i Simrishamn
 • Allhuset Frescati i Stockholm
 • Tegelteknisk information: Undvik fuktskador

Tegel #2, 1982

 • Ledare, juni 1982
 • Utredningen för de nya lånebestämmelserna:
 • Tegel har lägst totalkostnad
 • Renoveringsobjekt: Österängen i Jönköping
 • Tilläggsisolering och beklädnad med tegel
 • Renoveringsobjekt: Sigtunahem i Märsta
 • Katolska kyrkan i Stockholm
 • Palmcrantzskolan i Östersund
 • Församlingshemmet i Örnsköldsvik
 • Münchenbryggeriet i Stockholm

Tegel #3, 1982

 • Ledare
 • Prisbelönad bostadsmiljö
 • Husensjö, Helsingborg
 • Omsorgsfull plåtavtäckning minskar risken för fuktskador
 • Bygga villor på höjden”
 • Kallhäll, norra Stor-Stockholm
 • Västkusttegel
 • Balltorp, Mölndal
 • Här börjar tegelgatan i Borås
 • Kvarteret Balder, Borås
 • Nygammal by i tegel och trä
 • Vallatorp, Täby
 • Radhus mitt i stan
 • Kvarteret Skräddaren, Enköping

1983

Tegel #1, 1983

 • Ledare
 • Tegel eller puts
 • Livfulla fasader i standardtegel
 • Tegelteknik: Krökta murstensvalv
 • Tegel på marken
 • Nyheter och notiser

Tegel #2, 1983

 • Tegel byggde städerna
 • Klassiska Tegeldetaljer i ny form
 • Nyheter och notiser
 • Tegel – som vi ser det
 • Höga hus i tegel

1984

Tegel #1, 1984

 • Tegel är ett mänskligt material”
 • Från hästapåg till tegelmästare
 • Tegel i norr
 • Tegel & Fukt
 • Jönköping T o R

Tegel #2, 1984

 • I Aaltos skugga
 • Tingsfrid – medeltida lagar i tegel
 • Rationell murningsmetod

1985

Tegel #1, 1985

 • Allsidigt tegel
 • Tegelteknik. Taktegel
 • Filborna kyrka
 • Tegelinfo. Nya garantin
 • Internationell utblick

Tegel #2, 1985

 • HSB, Runby Backe
 • KV. Bäcken, Göteborg
 • Industribyggnader, Malmö
 • Vem garanterar garantierna?”
 • Tegelteknik
 • Stadshus o Bibliotek, Laholm
 • Tegelinfo. Svensk Tegelkontroll
 • Internationell utblick. Roubaix

1986

Tegel #1, 1986

 • Sölvesborgs nya stadshus
 • Tegel i Sölvesborg
 • Servicehus i Halmstad
 • Tegelteknik
 • Hoffsborg i Oslo
 • Kv. Fornfyndet, Lund
 • Gustavsberg vårdcentral

1987

Tegel #1, 1987

 • Billegården i Lund
 • Lantbruksskolan, Tvååker
 • Tegelteknik
 • Murarglädje
 • Barkestorpsskolan i Smedby
 • Internationell Utblick, Holland
 • Slaget tegel